Reklamační řád

obchodní společnosti Damaon s.r.o. provozující on-line obchod na internetové adrese www.stillchill.cz

 

(dále jen „Reklamační řád“)

 

 

 

 

 

1.        Úvodní ustanovení

 

1.1.     Internetový obchod www.stillchill.cz je provozován společností Damaon s.r.o., IČ: 089 99 121, DIČ: CZ08999121, se sídlem Olomouc, Neředín, Na vyhlídce 296/13, 779 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81561 (dále jen „prodávající“).

 

1.2.     Kupujícím se rozumí kupující/spotřebitel – fyzická osoba, která nejedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 občanského zákoníku). Práva kupujícího/podnikatele z vadného plnění jsou obsažena v čl. 7 odst. 7.2 obchodních podmínek a řídí se ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.

 

1.3.     Kontaktní údaje obchodní společnosti Damaon s.r.o.:

          adresa sídla společnosti Damaon s.r.o.: Olomouc, Neředín, Na vyhlídce 296/13, 779 00

          adresa kamenné prodejny společnosti Damaon s.r.o.: Švédská 411/12, 779 00 Olomouc

          web: www.stillchill.cz

          email: info@stillchill.cz.

          telefon: +420 721 625 960

          adresa pro zasílání zboží: Švédská 411/12, 779 00 Olomouc.

 

 

2.        Převzetí zboží

 

2.1.     Kupujícímu se doporučuje ihned při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, stejně jako od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či nepoškození obalu). Kupujícímu se dále doporučuje zkontrolovat kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše dle kupní smlouvy.

 

 

3.        Reklamace – uplatnění práva z vadného plnění

 

3.1.     Práva z vadného plnění jsou podrobně upravena v čl. 7 obchodních podmínek.

 

3.2.     Pro uplatnění práva z vadného plnění může kupující využít reklamační formulář poskytovaný prodávajícím.

 

3.3.     Reklamaci může kupující uplatnit emailem na adresu info@stillchill.cz., dopisem na adresu sídla společnosti nebo osobně v sídle společnosti či jakékoli provozovně prodávajícího.

 

3.4.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

3.5.     Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Právo z vadného plnění kupující nemá, pokud vadu způsobil sám.

 

3.6.     Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

-          dodání nového zboží bez vady (případně dodání chybějící části zboží)

-          opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou zboží má bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 

3.7.     Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

-          prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.1.8 a čl. 7.1.13 obchodních podmínek,

-          se vada projeví opakovaně,

-          je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

-          je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadným zbožím, které kupující obdržel.

 

3.8.     Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení.

 

3.9.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

3.10.  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

3.11.  Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

 

3.12.  Má-li kupující právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva.

 

3.13.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen si zboží z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

 

3.14.  Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní.

 

 

Reklamační řád ke stažení zde.

 

 

Tento Reklamační řád je platný od 1.1.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz Používáme ověření věku Adulto