Zpracování osobních údajů

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

obchodní společností Damaon s.r.o.

v souladu s obecným nařízením GDPR o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.

 

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“ je Damaon s.r.o., IČ: 089 99 121, DIČ: CZ08999121, se sídlem Olomouc, Neředín, Na vyhlídce 296/13, 779 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81561  (dále jen „správce“).

 

 1. Kontaktní údaje obchodní společnosti Damaon s.r.o.:
 1. adresa sídla společnosti Damaon s.r.o.: Olomouc, Neředín, Na vyhlídce 296/13, 779 00
 2. adresa pro doručování: Damaon s.r.o.: Olomouc, Centrum,  Švédská 411/12, 779 00
 3. web: www.stillchill.cz
 4. email: info@stillchill.cz 
 5. telefon: +420 775 551 042.

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování, doba uložení

 

Vaše osobní údaje jsme oprávnění zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to:

 • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností z kupní smlouvy,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností při vedení uživatelského účtu,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis,
 • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů.

 

 1. Zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy
 1. Osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Tímto způsobem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud jste je uvedli v objednávce (akademický titul).
 2. Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy a následné splnění našich povinností z kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu včetně předání osobních údajů Vámi zvolenému dopravci nebo výdejní službě.
 3. Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy.

 

 1. Zpracování pro účely vedení uživatelského účtu
 1. Našim kupujícím zřizujeme uživatelský účet a zpracováváme jejich osobní údaje, abychom mohli plnit naše povinnosti dle obchodních podmínek (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a umožnit zákazníkům dálkově přímý přístup k osobním údajům, popř. jim umožnit provádět jejich změny a opravy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 2. Účelem zpracování osobních údajů je služba spočívající v automatickém předvyplnění objednávkového formuláře, zobrazení historie objednávek v uživatelském účtu a zajištění přímého přístupu k osobním údajům.
 3. Doba uložení: Po dobu trvání uživatelského účtu, tj. do doby, než svůj uživatelský účet zrušíte. V případě neaktivních zákazníků však můžeme po předchozím upozornění jejich uživatelský účet zrušit a osobní údaje vymazat.

 

 

 

 

 1. Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis
 1. Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 2. Vystavujeme daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Další povinnosti nám vyplývají z občanského zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.
 3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

 

 1. Zpracování k ochraně oprávněných zájmů
 1. Vaše osobní údaje dále zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to způsobem uvedeným níže.
 2. Na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, můžeme posílat e-mailový newsletter (obchodní sdělení), pouze však s nabídkou zboží a souvisejících služeb našeho e-shopu - nebudeme Vám zasílat žádné nabídky třetích stran. Máte možnost odmítnout zasílání newsletteru.
 3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je možnost informovat Vás o novém sortimentu, akcích a službách našeho e-shopu. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Za tímto účelem zpracováváme pouze e-mailovou adresu. Proti tomuto způsobu zpracování osobních údajů můžete podat námitky (viz článek 4.4) a odhlášením newsletteru velice jednoduše zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončit.
 4. Doba uložení: Vaši e-mailovou adresu uchováváme po celou dobu trvání Vašeho uživatelského účtu.

 

 

Pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme osobní údaje:

 • v souvislosti s užíváním cookies nebo siťových identifikátorů
 • pro účely zasílání newsletteru

 

 1. Cookies a údaje o návštěvě webových stránek
 1. V případě Vašeho souhlasu s užíváním cookies budeme shromažďovat informace o tom, které naše webové stránky navštěvujete a jak je používáte. Přitom budeme shromažďovat následující údaje:
 • IP adresa,
 • datum a čas návštěvy a dobu návštěvy stránky,
 • zdrojové URL (stránka, z které přicházíte),
 • seznam navštívených našich stránek
 • a informace o zařízení a prohlížeči (typ a verze prohlížeče, operační systém atd.).
 1. Tyto osobní údaje používáme a analyzujeme pro účely remarketingu.

 

 1. Zasílání newsletteru
 1.  Souhlas k zasílání newsletteru potřebujeme od návštěvníků našich stránek, kteří nejsou našimi zákazníky. Ti mají možnost přihlásit se k odběru newsletteru tak, že zadají svou e-mailovou adresu.
 2. Účelem zpracování e-mailové adresy je zasílání obchodních sdělení a nabídek na e-mailovou adresu, kterou jste vložili do přihlašovacího políčka.
 3. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vaší e-mailové adresy (osobního údaje). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat přímo prostřednictvím newsletteru, a to způsobem, který je v každém newsletteru uveden v jeho zápatí.
 4. Pokud ještě dříve neodvoláte souhlas, budeme Vaši e-mailovou adresu zpracovávat po dobu pěti let.

 

Po uplynutí stanovených lhůt pro zpracování jsou Vaše osobní údaje automaticky smazány.

 

 

 1. Poskytování Vašich osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. Vaše osobní údaje předáváme třetím. osobám tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem zajištění provozu našeho e-shopu, splnění našich povinností ze smlouvy a za účelem přímého marketingu v rozsahu uvedeném shora v článku 2.

 

 1. Příjemci osobních údajů mohou být:
 1. osoby zajišťující služby provozování eshopu www.StillChill.cz společnosti Damaon s.r.o.
 2. osoby zajišťující marketingové služby
 3. technické řešení e-shopu Shoptet
 4. technické řešení ověření věku Adulto 
 5. Vámi zvolení poskytovatelé dopravních a výdejních služeb uvedení na webu www.StillChill.cz společnosti Damaon s.r.o. jakožto dopravci.
 6. dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizování reklamací a pojistných událostí.
 7. orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti.

 

 1. Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.
 2. Při předání vašich osobních údajů našim zpracovatelům můžeme v některých případech osobní údaje předat také do třetích zemí, které nejsou součástí Evropské unie a které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Avšak takové předání bude z naší strany realizováno pouze tehdy, že se náš zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

 

 

 1. Vaše práva

 

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy.

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům
 1. Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 GDPR.
 2. Vaše osobní údaje jsou Vám přístupné v rámci uživatelského účtu po celou dobu jeho trvání.

 

 1. Právo na opravu osobních údajů
 1. Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění. Své osobní údaje však můžete opravovat nebo měnit sami v rámci svého uživatelského účtu.

 

 1. Právo na výmaz, právo na omezení zpracování
 1. Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 GDPR.
 2. Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 GDPR.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají
 1. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely přímého marketingu (viz čl. 2.4).
 2. Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání newsletteru nebo jiných obchodních sdělení, a my Vám newslettery a jiná obchodní sdělení nadále zasílat nebudeme. Odběr newsletterů však můžete jednoduše odhlásit přímo prostřednictvím doručeného newsletteru nebo ve svém uživatelském účtu.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů
 1. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
 2. Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 1. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz

 

 

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku. Práva dle čl. 4 nelze uplatnit telefonicky.

 

 

 1. Využití osobních údajů jinými službami

 

 1. Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics, Google AdSense, Facebook.com, Seznam.cz, Ecomail.cz, MailChimp, Galandr Communication.
 2. Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics. Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

 

 

 1. Zabezpečení

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce rovněž přijal technická opatření datových uložišť osobních údajů v listinné podobě.
 2. Osobní údaje, které jsme o vás shromáždili a které zpracováváme, se k nám přenášejí v již zakódované podobě, přičemž pro tento přenos používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Právě tento systém zajišťuje, že při komunikaci vašeho prohlížeče s naším serverem jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Naše webové stránky i ostatní systémy, se kterými pracujeme, zabezpečujeme pomocí přiměřených technických i organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich osobních údajů, dále proti přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 3. Pokud se registrujete, je přístup do vašeho zákaznického konta možný pouze po zadání vámi zvoleného hesla. Přístup k vašemu heslu nemáme, neboť jej ukládáme v šifrované podobě, která není zpětně rozklíčovatelná, a to ani pro nás.
 4. Vaše přihlašovací údaje nesdělujte třetím osobám. Po ukončení činnosti ve vašem zákaznickém kontu doporučujeme se odhlásit, obzvláště pokud dané zařízení sdílíte společně s jinými uživateli. Za případné zneužití vašeho hesla nepřebíráme odpovědnost, ledaže bychom tuto situaci přímo způsobili.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

Olomouc, 1.1.2024    

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz Používáme ověření věku Adulto