Obchodní podmínky a reklamační řád pro CBD automat StillChill

OBCHODNÍ PODMÍNKY a REKLAMAČNÍ ŘÁD pro prodejní automaty

 

obchodní společnosti Damaon s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím prodejních automatů StillChill

 

(dále jen „Obchodní podmínky“)

 

 

 

 

 

1.        Úvodní ustanovení

 

1.1.     Prodejní automaty jsou provozovány společností Damaon s.r.o., IČ: 089 99 121, DIČ: CZ08999121, se sídlem Olomouc, Neředín, Na vyhlídce 296/13, 779 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81561 (dále jen „prodávající“).

 

1.2.     Kontaktní údaje obchodní společnosti Damaon s.r.o.:

          adresa sídla společnosti Damaon s.r.o.: Olomouc, Neředín, Na vyhlídce 296/13, 779 00

          adresa pro doručování: Damaon s.r.o.: Olomouc 9, Švédská 411/12, 799 00

          web: www.stillchill.cz

          email: info@stillchill.cz

          telefon: +420 775 551 042

 

1.3.     Definice a výklad některých pojmů

          webové stránky – internetové stránky prodávajícího na adrese wwww.stillchill.cz

          prodejní automat – prodejní automaty StillChill společnosti Damaon s.r.o. nacházející se na území ČR

          obchodní podmínky – obchodní podmínky pro prodejní automaty StillChill, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy

          prodávající – provozovatel prodejních automatů StillChill, společnost Damaon s.r.o.

          kupující – fyzická osoba, která nakoupila zboží prostřednictvím prodejního automatu a tím uzavřela kupní smlouvu

          kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím týkající se nákupu zboží uskutečněného prostřednictvím prodejního automatu

          zboží – movité věci prodávané prostřednictvím prodejních automatů StillChill

          občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 

1.4.     Obchodní podmínky

1.4.1.   Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím prodejních automatů prodávajícího.

1.4.2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.3.   Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených kupních smluv se však řídí zněním obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy, případné pozdější změny obchodních podmínek nemají na již uzavřené kupní smlouvy vliv.

1.4.4.   Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách internetového obchodu https://www.stillchill.cz/cbd-automat-obchodni-podminky/ nebo ke stažení ZDE.

1.4.5.   Obchodní podmínky si může kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

 

1.5.     Aplikace obchodních podmínek

1.5.1.   Právní vztahy z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

 

2.        Uzavření kupní smlouvy

 

2.1.     Nabídka zboží

2.1.1.   Zboží nabízené prostřednictvím prodejních automatů je nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.1.2.   Prodávající vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

2.1.3.   Automat je označen návodem k obsluze v českém jazyce.

 

2.2.     Objednávka a vznik smlouvy

2.2.1.   Pro objednání zboží z prodejního automatu vybere kupující zvolenou variantu zboží.

2.2.2.   K uzavření kupní smlouvy dojde akceptací zvoleného zboží z nabídky prodávajícího v prodejním automatu a následným zaplacením zboží v prodejním automatu.

2.2.3.   Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží před převzetím zboží.

 

2.3.     Cena zboží a platební podmínky

2.3.1.   Cena zboží je kupujícímu zobrazena před uzavřením kupní smlouvy.

2.3.2.   Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-          v hotovosti vložením do prodejního automatu;

-          platební kartou na terminálu umístěném na prodejním automatu.

2.3.3.   Cena zboží je uváděna včetně DPH.

2.3.4.   Po uhrazení kupní ceny je kupujícímu umožněno zboží odebrat.

2.3.5.   S ohledem na prodej zboží prostřednictvím prodejního automatu, nevystavuje prodávající daňové doklady.

 

2.4.     Odstoupení od kupní smlouvy

2.4.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1840 písm. i) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prodejních automatů.

 

2.5.     Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

2.5.1.   Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující uhrazením ceny zboží. Do úplného zaplacení ceny za zboží, zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 

2.6.     Prohlídka zboží kupujícím

2.6.1.   Kupujícímu se doporučuje ihned po převzetí zboží z prodejního automatu zboží překontrolovat, zda zboží nenese známky poškození a je úplné. V případě poškození zboží prodávající doporučuje kupujícímu ihned kontaktovat prodávajícího a případné vady reklamovat u prodávajícího neprodleně po jejich zjištění.

2.6.2.   Zjevné vady a vady množství je kupující povinen reklamovat v den převzetí zboží, jinak nebude taková reklamace uznána. Kupující je dále povinen pořídit fotodokumentaci zboží a obalu a ponechat si obal i se všemi výplněmi pro pozdější posouzení oprávněnosti reklamace.

 

3.        Práva z vadného plnění - reklamace

 

3.1.     Práva kupujícího

3.1.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2159 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

3.1.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:

-          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

-          je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

-          je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

          je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

          zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

          je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

          zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

3.1.3.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3.1.4.   Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Právo z vadného plnění kupující nemá, pokud vadu způsobil sám.

3.1.5.   Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

-        dodání nového zboží bez vady (případně dodání chybějící části zboží)

-        opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

3.1.6.   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

3.1.7.   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

-          prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 3.1.6 a čl. 7.1.11 obchodních podmínek,

-          se vada projeví opakovaně,

-          je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

-          je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

3.1.8.   Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

3.1.9.   Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého zboží bylo koupeno. Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího v provozovně Damaon s.r.o.: Olomouc 9, Švédská 411/12, 779 00, telefonicky na čísle +420 775 551 042 či elektronickou poštou na adrese info@stillchill.cz. Zboží k reklamaci je nutné předat vždy kompletní.

3.1.10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3.1.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

3.1.12. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.1.11 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

3.1.13. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

3.1.14. Má-li kupující právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vy naložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

3.1.15. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat, tedy od uplatnění reklamace až do doby, kdy je kupující povinen si zboží z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

3.1.16. Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

 

 

4.        Další práva a povinnosti smluvních stran

 

4.1.     V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha 1, Štěpánská 44, 110 00, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

4.2.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4.3.     Prodávající u výrobků, kde je to s ohledem na povahu prodávaného výrobku nebo poskytované služby a způsob a dobu jeho užívání, uvádí tyto informace v písemném návodu přiloženém k výrobku. U ostatních výrobků, kde prodávající má za to, že návod je nadbytečný a výrobek tedy návod neobsahuje, má kupující právo požádat prodávajícího o návod k výrobku.

 

 

5.        Závěrečná ustanovení

 

5.1.          Pro vztahy z kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.2.          Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

    

                                                                            

     

V Olomouci, 20.5.2024        

 

 


Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz Používáme ověření věku Adulto