Obchodní podmínky pro CBD automat StillChill staré

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Damaon s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 296/13, Neředín, 779 00 Olomouc, IČ: 08999121, DIČ: CZ08999121, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 81561, dnem 28. 2. 2020, (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží ve výdejních automatech (dále jen „automaty“) , ke kterému dochází na území ČR. Prodávající je dodavatelem zboží prodávaného v automatech. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě prodeje v prodejních automatech. VOP a reklamační řád jsou zveřejněny na na web stránkách prodávajícího na adrese www.stillchill.cz.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující – osoba, která zakoupí zboží v automatu.

1.3. Automat je označen návodem v českém jazyce.

1.4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího – spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webových stránkách prodávajícího a kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami předem seznámil.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1. Za uzavření kupní smlouvy se pokládá zaplacení zboží v automatu.

2.2. Objednávka zboží na automatu je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky automatem.

2.3. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží v automatu a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.

 

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží.

3.2. Kupující může uhradit kupní cenu platbou v hotovosti či platební kartou před převzetím zboží z automatu prodávajícího.

3.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.4. Prodávající daňové doklady nevystavuje.

3.5. Prodávající je plátcem DPH.

3.6. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.

 

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


4.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění nepotravinářského zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. V případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě apod.) a ty potraviny, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízeny po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako prošlé – u těchto výrobků ke Kupující oprávněn uplatnit svá práva z vad nejpozději den po koupi, pokud Prodávající nestanoví výslovně jinak. Toto ustanovení se použije obdobně u uživatelných věcí, na kterých je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u věcí podléhajících rychlé zkáze, na kterých je vyznačena doba, po kterou lze věc použít.

4.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamace učiněné dle platného reklamačního řádu prodávajícího.

4.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

 

5. REKLAMACE


5.1. Reklamace a reklamační řízení upravuje reklamační řád prodávajícího. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména

a) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;

b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,

c) v případech běžného opotřebení,

d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,

e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo

f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

5.2. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.

5.3. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši. V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací přeneseny na kupujícího.

5.4. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle platné reklamačního řádu prodávajícího

5.5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost prodávajícího.

 

6. UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ZBOŽÍ


6.1. Sběratelské předměty, které prodávající nabízí ve svých automatech, nejsou potravinou a nejsou tak určeny ke konzumaci ani k použití v přímém styku s potravinami. Toto zboží je sběratelským předmětem, slouží tedy pro sběratelské potřeby (dále jen „sběratelský předmět“).

6.2. Sběratelský předmět není určen dětem, uchovávejte ho proto mimo dosah dětí. Sběratelský předmět nenechávejte ve vlhkém prostředí nebo v prostředí, kde může být vystaven povětrnostním vlivům (mráz, déšť apod.), ani jej neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ohně.

6.3. Sběratelský předmět skladujte na suchém místě mimo dosah slunečního záření a v uzavřeném obalu. 

 

7. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ SDĚLENÍ


7.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 110 00, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webovém rozhraní prodávajícího na adrese www.stillchill.cz, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit. Na již uzavřené kupní smlouvy se použijí ustanovení VOP platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

7.3. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách prodávajícího www.stillchill.cz/kontakt/, nebo přímo na emailovou adresu info@stillchill.cz

7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právním řádem.

7.5. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodních podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.12.2022

 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz Používáme ověření věku Adulto